Czasopismo naukowe „Studia Ekonomiczne. Gospodarka · Społeczeństwo · Środowisko” (działające w ramach Wydawnictwa Naukowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu) stosuje najwyższe standardy publikacyjne i kieruje się zasadami etyki wydawniczej, mającymi na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym. W swojej działalności opiera się na wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (ang. Committee on Publication Ethics, COPE) (https://publicationethics.org/; http://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf).

Standardy dotyczą zasad etycznych obowiązujących wydawcę, autorów i recenzentów na każdym etapie prac nad publikacją.

OBOWIĄZKI WYDAWCY

 • przestrzeganie standardów etycznych i przeciwdziałanie praktykom niezgodnym z przyjętymi standardami;
 • obiektywna ocena prac na podstawie analizy aspektów formalnych (zgodność ze Wskazówkami wydawniczymi dla autorów) i merytorycznych pracy, a także opinii zawartych w recenzjach naukowych. Głównym kryterium oceny pracy jest jej wartość naukowa, oryginalność ujęcia tematu i przejrzystość wywodu;
 • przestrzeganie zasady fair play, a więc ocenianie prac zgłaszanych do druku jedynie pod względem formalnym i merytorycznym;
 • zapewnienie rzetelności naukowej publikowanych prac; w przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki (plagiat, fałszowanie wyników badań) praca powinna zostać wycofana z druku;
 • przestrzeganie zasady poufności, czyli nieujawnianie informacji na temat zgłoszonych do druku prac osobom nieupoważnionym;
 • przeciwdziałanie konfliktom interesów autorów, redaktorów i recenzentów;
 • przeciwdziałanie zjawiskom ghostwriting i guest autorship;
 • podjęcie decyzji o wycofaniu pracy z druku, jeżeli: nosi ona znamiona plagiatu, autoplagiatu lub narusza zasady etyki; istnieją wyraźne dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań, fabrykowaniu danych oraz w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne); wyniki badań zostały wcześniej opublikowane gdzie indziej.

OBOWIĄZKI AUTORA

 • zapewnienie rzetelności i oryginalności przedstawionych w pracy wyników badań, w tym umożliwienie identyfikacji źródeł cytowanych w pracy badań oraz załączenie bibliografii uwzględniającej publikacje, które zostały wykorzystane w pracy;
 • przestrzeganie zasady udostępniania wydawcy danych (nieprzetworzonych wyników badań), również po opublikowaniu pracy;
 • przestrzeganie zasady przeciwdziałania konfliktom interesów autorów;
 • przestrzeganie zasady autorstwa pracy – w przypadku publikacji wieloautorskich ujawnienie wkładu poszczególnych autorów w ich powstanie i przeciwdziałanie przypadkom nierzetelności naukowej; przeciwdziałanie zjawiskom ghostwriting i guest autorship;
 • konieczność niezwłocznego ustosunkowania się autora do wszelkich uwag wskazanych przez wydawcę lub recenzenta na każdym etapie procesu wydawniczego, a także zgłoszenia wydawcy odkrytego przez autora już po publikacji pracy błędu lub nieścisłości w celu ich skorygowania przy dodruku lub kolejnym wydaniu.

 

OBOWIĄZKI RECENZENTA

 • przestrzeganie zasady terminowości wykonania recenzji;
 • przestrzeganie zasady poufności – nieujawnianie recenzowanych prac osobom nieupoważnionym;
 • przeciwdziałanie konfliktom interesów;
 • przestrzeganie zasady obiektywności przy ocenie pracy i odpowiedniego uargumentowania;
 • przestrzeganie zasady rzetelności źródeł i bezzwłoczne informowanie wydawcy w przypadku podejrzenia nierzetelności naukowej czy wskazania na podobieństwo do innych prac noszące znamiona plagiatu.