Grudzień 2018, Nr 2  ISSN 2544-6916, e-ISSN 2544-7858

 

Strona tytułowa

Strona redakcyjna

Słowo od redakcji

Jarosław RESZCZYŃSKI
O pojęciu wolności gospodarczej w ekonomii i w naukach prawnych

Bogusz MIKUŁA
Zarządzanie oparte na wiedzy – podstawowe założenia

Janusz A. MAJCHEREK
Kulturowe bariery dyslokacji zasobów ludzkich jako metody redukcji nierównowagi demograficznej

Jerzy KORNAŚ
Teoria gospodarstwa narodowego w myśli ekonomicznej Stanisława Głąbińskiego

Kazimierz GÓRKA
Znaczenie Małopolski jako krainy historycznej oraz regionu gospodarczego

Bohuslava MIHALČOVÁ, Michal PRUŽINSKÝ
Zastosowanie metody Balanced Scorecard do mierzenia wydajności firmy

Leszek RUDNICKI
Zarządzanie finansami w gospodarstwach domowych

Adam RYBARSKI
O pewnych właściwościach pieniądza

Tadeusz KUDŁACZ
Programowanie strategiczne na szczeblu terytorialnym w Polsce. Spostrzeżenia dotyczące praktyki w kontekście wartości instrumentalnych dla polityki rozwoju

Bohuslava MIHALČOVÁ, Michal PRUŽINSKÝ
Reflections of both the strategic thinking and managing of classics

Tomasz POŁOMSKI
Organizacja administracji rządowej w Polsce

Aleksandra JASIŃSKA, Marek JASIŃSKI
Analiza porównawcza poziomu rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce

Monika BOCHENEK
Motywy współpracy międzysektorowej w sektorze publicznym na przykładzie projektu pt. Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego

Sylwia SADOWSKA
Wykluczenie społeczne a reintegracja osób defaworyzowanych

Paulina RYDWAŃSKA
Spółdzielnie socjalne w powiecie nowosądeckim

Teresa MYJAK
Wykorzystanie kapitału ludzkiego jako kluczowego zasobu w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Tomasz MAŚLANKA, Barbara DUTKA
Rynek carsharingu w Polsce

Halina RECHUL
Inwentaryzacja jako element rachunkowości w publicznych jednostkach oświatowych

Oskar KIERCZ
Wykorzystanie płatności elektronicznych przez mieszkańców powiatu nowosądeckiego

Marek JASIŃSKI, Tomasz POŁOMSKI
Dostęp do informacji publicznej w społeczeństwie informacyjnym

Przegląd nowości wydawniczych nauk ekonomicznych

Informacje o Autorach